Скарбничка знаньУкраїнська моваОрфографія

Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні

е, и, о

Написання слів з ненаголошеними звуками е, и, о перевіряється наголосом. Треба змінити форму слова або дібрати спільнокореневе слово так, щоб сумнівний голосний став наголошеним:  вели́кий – вели́ч, помиритися – мир, ро́зумний – ро́зум. Якщо не можна перевірити написання слова за допомогою наголосу, застосовується правила.    

Пишеться е

Пишеться е

Пишеться о

У буквосполуках

-ере- , -еле- : пелена, черевики

У буквосполуках -ри-, -ли-: блищати, тривога

У буквосполуках -оро- , -оло-: дорога,колосся

Якщо е при зміні випадає або чергується з і: осені – осінь, серпень - серпня

 

-

 

-

У суфіксах –ець, -ень, -тель,

 -еро, -елезн-: палець, велетень, учитель, п'ятеро, довжелезний; -ен-: здійснений, кошеня, письмена; -енн-: мислення, оголошення; -еньк- , -есеньк- , -ечок-, -ечк-: рідненький, тонесенький, вершечок, горлечко.

У суфіксах: -ик, иц(я), ищ(е), -иськ: столик, вулиця, вогнище, посміховисько; -ив(о) в ім..: печиво, мереживо ( виняток: марево, зарево); -ин-: чужина, киянин, мамин; -ичок- , -ичк- (від -ик, иц(я): вуличка, до вулиця

У словах: гончар, корявий, погано, лопата, товар, монастир, богатир (силач), борсук, отаман, але: яблуко, яблуня, парубок, будяк, мармур, ворушити, пурхати.

У деяких словах написання літер не можна перевірити: 

левада, президент, кишеня, директор. 

Тоді треба звернутися до орфографічного словника.

 

Зауважте!

В окремих дієслівних коренях [е] чергується з  [и]. Букву и пишемо, якщо далі стоїть наголошений суфікс -а-(-я): терти, але стирати; заберу, але забирати.

 

 

 

 

 

Спрощення в групах приголосних

Спрощення відбувається у вимові й позначається на письмі в групах приголосних

 

здн - зн

Проїзд - проїзний

ждн - жн

Тиждень - тижневий

стн - сн

Радість - радісний

стл - сл

Щастя - щасливий

слн - сн

Мисль - умисний

Рдц - рц

сердечний - серцевий

Рнц - нц

Чернець - ченці

Зкн - зн

Бризки - бризнути

Скн - сн

Блиск - блиснути

 

Винятки: вискнути, випускний, тоскно, скнара, скніти.Спрощення НЕ позначається на письмі

У словах зап'ястний, кістлявий, пестливий, хвастливий, хворостняк, шістнадцять і похідних

Уприкметниках, утворених від іменників іншомовного походження -ст

Форпост – форпостний,

Контраст - контрастний

У групах приголосних стц, стч, стськ, нстськ, нтств

Кістці, невістчин, туристський, гігантський, студенство

Зауважте!

У словах невістці, шістдесят і подібних спрощення не позначається на письмі, але відбувається у вимові.

 

Творення приголосних за творення слів

Творення прикметників за допомогою суфікса –ств-

 

 

Випадок зміни приголосних

Приклади

Г

Ж + ськ, ств = зьк, зтв

З

Прага – празький

Париж – паризький

боягуз – боягузький, боягузтво

К

Ч + ськ, ств = цьк, цтв

Ц (ь)

козак – козацький, козацтво

ткач – ткацький, ткацтво

стрілець – стрілецький, стрілецтво

Х

Ш + ськ, ств = ськ, ств

С

чех – чеський

товариш – товариський, товариство

Одеса - одеський

Винятки: казахський, тюркський, баскський, меккський, нью-йоркський.

 

Зауважте!

Інші приголосні перед суфіксами -ськ- , -ств- на письмі зберігаються, хоча в усному мовленні можуть змінюватись або випадати:

 

д                   дськ, дств (люд - людський, людство)

 + ськ, ств = 

т                   тськ, тств (брат - братський, братство)

 


Творення іменників із суфіксом –ин- від прикметників із суфіксами –ськ- , -цьк-

 

Випадок зміни приголосних

Приклади

ськ + ин (а) = щ (ина)

харківський  - Харківщина

одеський - Одещина

цьк + ин(а) = чч (ина)

турецький – Туреччина

козацький - козаччина

зьк + ин(а) = жч(ина)

воронезький  - Воронежчина

Виняток: галицький - Галичина.

Творення іменників із буквосполукою –чн- (-шн-)

 

Випадок зміни приголосних

Приклади

к, ц (ь) + н = чн

рік – річний, вік – вічний, місяць – місячний, сонце – сонячний.

Винятки: дворушник, мірошник, рушниця, сердешний (у значенні "бідолашний"), соняшник, торішній, всеноша.